Телефоны: +48 731 083 246 +48 506 375 935
Язык:
Перейти к содержимому

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZGODA-STUDIO.PL

1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy „Kursy języka Polskiego Zgoda” dostępny pod adresem internetowym www.zgoda-studio.pl realizuje spółka Studio Językowe Yes sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. 1000-Lecia Państwa Polskiego6 / 311, 15-111, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900342, posiadającą NIP 5423434613, REGON 388911420

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – „Kursy języka Polskiego Zgoda” , które realizuje spółka Studio Językowe Yes sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6 / 311, 15-111, NIP 5423434613, REGON 388911420

3.Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zgoda-studio.pl

5.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

7.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

8.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z

3. Ceny podane na stronie internetowej w polskich złotych są cenami brutto i są to kwoty końcowe.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu internetowego, niezbędne są:

1. dostęp do sieci Internet

2. aktywne konto poczty elektronicznej

3. przeglądarka internetowa typu Chrome, Mozilla Firefox w aktualnie dostępnej wersji.

4. włączona obsługa plików cookies

5. W przypadku zakupu kursu on-line konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego uczestniczenia w takim kursie (np. Skype/Zoom).

5. Zasady zakupu produktu

1.W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym należy:

a. wybrać kurs (który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie) i dodać go do koszyka,
b. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
c. uzupełnić formularz zamówienia,
d. zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
e. po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem platformy Przelewy 24.

3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

6. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, związane z zakupionym kursem, jak i korzystania ze strony należy przesyłać drogą e-mailową na adres elektroniczny [email protected]

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Konsumenta, jego adres, nazwę usługi, której dotyczy, uzasadnienie reklamacji, podpis oraz datę.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

4. W razie konieczności uzyskania od Konsumenta dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Konsumenta.

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania rezygnacji z kursu na adres e-mail Sprzedawcy [email protected]. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie z ważnych powodów i z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej w sekretariacie albo przesyła listem poleconym na adres Studia Językowego, albo przesyła mailem na adres e-mail [email protected].

9. Postanowienia końcowe

  1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania lub podania przyczyny.

3. Niniejszy regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronie internetowe Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.